Strona g?ówna O nas Wspó?praca Sprawozdania W?adze Galeria Statut 23-09-2019
Nasze projekty
"MASZ SZANS?"
"HARMONIA"
PUNKT PORAD
"DWA NA DWA"
"SZKÓ?KA GITAROWA"
GRAMY - MUZYKA
FUTSAL 2007/2008
FUTSAL 2008/2009
FUTSAL 2009/2010
"kiloGRAM" jam session
S P M
WARSZTATY MUZYCZNE
JESTE?MY RAZEM
POMOCNA D?O?
Futsal 2011/2012
"BE CREATIVE"
MUZYKA WYSTARCZY
MALI WIELCY ARTY?CI
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
?wiat ?ci?gania
Narkotyki - droga do...
Gdy dopadnie Ci? stres
Ogie? i woda - emocje
"Szacun" dla siebie,...
Pomocna D?o?

To drugi z projektów realizowanych w roku 2011 przez Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y "BRAMA" przy wsparciu finansowym Urz?du Miasta Skierniewice.
Celem zadania jest uczestnictwo grupy m?odzie?y (sprawnej i niepe?nosprawnej) w zaj?ciach tematycznych - warsztatach plastycznych z?o?onych z dwóch cz??ci (wiosennej i jesiennej).
Osi? wszystkich podj?tych dzia?a? jest kultura. Wszystkie dzia?ania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne b?d? odbywa?y si? w oparciu i na bazie zainteresowa? m?odzie?y sztuk? plastyczn?. Zadanie b?dzie realizowane w dwóch cz??ciach: wiosennej i jesiennej. W ka?dej cz??ci we?mie udzia? 14 m?odych osób. Spotkania b?d? odbywa?y si? raz w tygodniu i trwa?y 2,5 godziny zegarowej. Na ka?d? cz??? warsztatów przewidziano 6 spotka?.
Realizacja zadania b?dzie przebiega?a na kilku p?aszczyznach:
P?aszczyzna edukacyjna
W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznaj? si? z technik? tworzenia integruj?cej pracy plastycznej z odrysowanych na papierze i wyci?tych d?oni uczestników, Z powsta?ych w ten sposób elementów zostanie utworzone kolorowe, efektowne dzie?o plastyczne, które b?dzie towarzyszy?o m?odzie?y przez ca?y czas trwania warsztatów. Uczestnicy poznaj? krótk? histori? sztuki orgiami, obejrz? prace powsta?e z papieru wykonane t? technik?. Prace b?d? wykonane z kolorowych kó?, kwadratów i trójk?tów M?odzie? niepe?nosprawna wykona prac? opart? na wybranym wzorze. Pozostali uczestnicy b?d? mogli wykaza? si? kreatywno?ci? tworz?c w?asne, bardziej skomplikowane dzie?o. W drugiej cz??ci warsztatów uczestnicy zapoznaj? si? z mo?liwo?ciami jakie daje wykorzystanie pasteli. Naucz? si? wykorzystywania ich do uzyskania rozmaitych efektów. B?d? pos?ugiwa? si? nimi na kartonie i na papierze ?ciernym. Ilo?? wykonanych prac na poszczególnych zaj?ciach, ich stopie? skomplikowania, b?dzie uzale?niony od mo?liwo?ci i predyspozycji uczestnika warsztatów.
P?aszczyzna wychowawcza
W trakcie trwania warsztatów m?odzie? b?dzie obj?ta opiek? wychowawcz?. B?dzie uczy?a si? wzajemnego wspó?dzia?ania i wspierania dzia?a? s?abszych rówie?ników. Przed rozpocz?ciem ka?dej cz??ci warsztatów odb?dzie si? spotkanie dla m?odzie?y ,która b?dzie pe?ni?a rol? asystentów osób niepe?nosprawnych. Spotkanie b?dzie mia?o na celu wst?pn? integracj? grupy, omówienie rodzajów niepe?nosprawno?ci z którymi m?odzie? spotka si? u swoich kolegów i sposoby pomocy im. Po ka?dym spotkaniu asystenci b?d? omawia? swoje relacje z niepe?nosprawnymi kolegami. Dzi?ki temu zwi?ksz? poczucie w?asnej warto?ci, zyskaj? pewno?? siebie i poczuj? si? wspó?odpowiedzialni za tworzenie relacji z kolegami. Na ka?dym spotkaniu warsztatowym asystent b?dzie pomaga? innemu koledze. W ten sposób zdob?dzie wi?cej do?wiadcze? w kontaktach z niepe?nosprawnymi. Ka?da cz??? warsztatów rozpocznie si? i zako?czy spotkaniem integruj?cym obydwie grupy uczestników, w czasie którego m?odzie? b?dzie prze?amywa?a bariery mi?dzy sob?. Niepe?nosprawni poczuj? si? wa?ni, b?d? cieszy? si? zainteresowaniem kolegów. Przyczyni si? to do zmniejszenia ryzyka izolacji spo?ecznej tej grupy m?odych ludzi. Asystenci b?d? mogli w??czy? si? w pomoc przy organizacji wystawy na zako?czenie warsztatów. B?d? mogli wspó?tworzy? gazetk? „Krok w krok” .Podejmuj?c te dzia?ania wyka?? si? inicjatyw? i kreatywno?ci? w dzia?aniu.
Promocja wspólnego dzia?ania m?odzie?y pochodz?cej z ró?nych ?rodowisk
Wspólne sp?dzanie wolnego czasu m?odzie?y nale??cej do tak ró?nych ?wiatów warto promowa? i zach?ca? innych do podejmowania podobnych inicjatyw. Dlatego na podsumowanie ka?dej edycji warsztatów zaprosimy go?ci i lokaln? pras?. WYSTAW? DOROBKU ARTYSTYCZNEGO i zdj?cia wykonane w czasie zaj?? ZAPREZENTUJEMY w siedzibie Stowarzyszenia Brama i w Zespole Szkó? Integracyjnych w Skierniewicach, parafii ?w. Stanis?awa. Nawi??emy wspó?prac? z zespo?em redakcyjnym gazetki szkolnej „Krok w krok” i wspólnie wydamy numer po?wi?cony realizacji zadania. Informacja ukarze si? tak?e na stronie internetowej Stowarzyszenia Brama.

Szczegó?owe informacje o zrealizowanym projekcie znajduj? si? w sprawozdaniu z dzia?alno?ci Stowarzyszenia w roku 2011 (zak?adka "sprawozdania")