Strona g?ówna O nas Wspó?praca Sprawozdania W?adze Galeria Statut 17-11-2019
Nasze projekty
"MASZ SZANS?"
"HARMONIA"
PUNKT PORAD
"DWA NA DWA"
"SZKÓ?KA GITAROWA"
GRAMY - MUZYKA
FUTSAL 2007/2008
FUTSAL 2008/2009
FUTSAL 2009/2010
"kiloGRAM" jam session
S P M
WARSZTATY MUZYCZNE
JESTE?MY RAZEM
POMOCNA D?O?
Futsal 2011/2012
"BE CREATIVE"
MUZYKA WYSTARCZY
MALI WIELCY ARTY?CI
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
?wiat ?ci?gania
Narkotyki - droga do...
Gdy dopadnie Ci? stres
Ogie? i woda - emocje
"Szacun" dla siebie,...
Jeste?my Razem

To nowy projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y "BRAMA", przy wsparciu finansowym Urz?du Miasta SKierniewice. Celem zadania jest obj?cie 15 osób w wieku 17 – 19 lat oddzia?ywaniem wychowawczym poprzez: stworzenie mo?liwo?ci sp?dzania czasu wolnego w bezpiecznych miejscach, oraz realizacji swoich zainteresowa? sportowych, inspirowanie do zdrowego stylu ?ycia, wprowadzenie, a przez to zmniejszenie w?ród nich zagro?enia alkoholizmem oraz innymi uzale?nieniami.
Cele realizowane b?d? przez:
• Stworzenie mo?liwo?ci udzia?u w cotygodniowych zaj?ciach sportowych na hali OSiR, • Udzia? w ca?odniowym halowym turnieju pi?karskim,
• Udzia? w rozgrywkach Skierniewickiej Ligi Halowej Pi?ki No?nej,
• Przebywanie w czasie zaj?? i rozgrywek pod opiek? wychowawcy,
• Prowadzenie zak?adki po?wieconej zaj?ciom i dru?ynie na www.brama.info.pl
• Integracja grupy i stworzenie mo?liwo?ci spotkania z kultur? poprzez wspólny wyjazd na musical „MTERO” – teatr BUFFO.