Strona g?ówna O nas Wspó?praca Sprawozdania W?adze Galeria Statut 17-11-2019
Nasze projekty
"MASZ SZANS?"
"HARMONIA"
PUNKT PORAD
"DWA NA DWA"
"SZKÓ?KA GITAROWA"
GRAMY - MUZYKA
FUTSAL 2007/2008
FUTSAL 2008/2009
FUTSAL 2009/2010
"kiloGRAM" jam session
S P M
WARSZTATY MUZYCZNE
JESTE?MY RAZEM
POMOCNA D?O?
Futsal 2011/2012
"BE CREATIVE"
MUZYKA WYSTARCZY
MALI WIELCY ARTY?CI
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
?wiat ?ci?gania
Narkotyki - droga do...
Gdy dopadnie Ci? stres
Ogie? i woda - emocje
"Szacun" dla siebie,...
"kiloGRAM" - Jam Session

Skierniewickie Otwarte Jam Session organizowane jest przez osoby od wielu lat zwi?zane ze skierniewickim ?rodowiskiem muzycznym, zaanga?owane równie? w prac? edukacyjno-wychowawcz? w?ród m?odzie?y (organizacja koncertów, prowadzenie zaj?? muzycznych). Celem spotka? jest wspólne muzykowanie, integracja ?rodowiska muzycznego w Skierniewicach, stworzenie p?aszczyzny wymiany do?wiadcze? oraz mo?liwo?ci zaprezentowania swej twórczo?ci muzykom amatorom.

organizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y BRAMA, "Drugi Tydzie?", "Brooklyn", Agencja Artystyczna "Kaliart".

Najlepsze ?yczenia dla ?rodowiska muzycznego Skierniewic
od Stowarzyszenia BRAMA

XIV jam session - jak by?o
SICKROOM I JAM SESSION
Poczucie humoru nie jest obce muzykom zespo?u SICKROOM (formacja z ?owicza).Tego dowiedzie? si? mog?am podczas naprawd? przyjemnego wywiadu z ch?opakami . Do tego zagrali naprawd? dobry koncert w naszym klubie. Energia p?yn??a równo na wszystkich jamowiczów. Mamy nadziej?, ?e Sickroom zago?ci jeszcze w Skierniewicach. Mini wywiad z zespo?em SICKROOM z ?owicza poni?ej Od kiedy gracie? Zacz??o si? jako? dwa lata temu. Zaczynali?my biernie od gitary , perkusji. Teraz w sk?ad jest pe?ny. B?bny, gitara, bas, wokal. Gracie rovery ? Tylko tak dla zabawy. A je?eli ju? gramy, to raczej wybieramy ambitniejsze numery. Które s? podwy?szeniem umiej?tno?ci. Jaki rodzaj muzyki gracie? Raczej metal, ale ci??ko jest zaszufladkowa? nas tylko do tego rodzaju muzyki. Inspirujemy si? tak naprawd? wszystkim. Ci??ko jest okre?li? co tak naprawd? gramy – dlatego mo?emy powiedzie? ?e gramy mocn? muzyk?. Jak u was w ?owiczu z publiczno?ci? ? ?owicz to jest takie miasto w którym staramy si? gra? okazjonalnie. Mamy jednak nadziej?, ?e kiedy? pojawi si? na metalowej mapie Polski. Jakie? osi?gni?cia, du?e koncerty ? Hunterfest 2009, nasze koncerty rozk?adaj? si? g?ównie ?ód?- Warszawa- Pozna?. Gramy z innymi zespo?ami, dzia?a to na takiej zasadzie, ?e jedni zapraszaj? nas, a my ich. Najwi?ksze osi?gni?cie to wszystkie zagrane koncerty, staramy si? gra? ich coraz coraz wi?cej. Gdzie mo?na was pos?ucha?? Oczywi?cie w najlepszych sklepach muzycznych. : ) Nied?ugo nagrywamy demo. Wi?cej informacji podamy na stronie. Sk?ad zespo?u : Sledzik vokal, Koyot gitara, Jimi gitara, Malowany bass, ?aku gary.
rozmawia?a: Kasia Wieczorek


XIII jam session - jak by?o
JAM SESSION I RAP SESJA
Przepraszam! D?ugo wszyscy czekali na newsa z ostatniego jamu. Ci??ko jest zebra? my?li a jeszcze ci??ej napisa? co?, gdy wokó? tyle codziennych spraw. Na szcz??cie jest taki dzie? raz w miesi?cu, kiedy rzeczywisto?? przestaje mie? znaczenie. Wtedy to w?a?nie spotykamy si? w ArtDeGrandzie, aby pomuzykowa?.Ostatni jam odby? si? 27 pa?dziernika, na którym wyst?pi? Karman wraz z Markiem Koz?owskim oraz ?ukaszem Wójciakiem. Po??czenie hip hopowego brzmienia z mocnymi gitarami by?o czym? niesamowitym. Czyli UDA?O SI?. Hip hopowe towarzystwo dopisa?o, nie zabra?o równie? do?wiadczonych jamowiczów, którzy bawili si? w klubie do 22. ?wie?a krew chyba na d?u?ej przyjmie si? w krwioobiegu, jamów b?d?c urozmaiceniem i powodem do ogromnej rado?ci. (Kasia)


XII jam session - jak by?o
JAM SESSION - DOBRE D?WI?KI PO WAKACJACH
Wakacje min??y. Znów praca, dom, szko?a, a gdzie czas na chwil? odpoczynku, wytchnienia? Oczywi?cie, ?e w piwnicy u artystów! Najlepsza muzyka i najlepsi ludzie, a wszystko w ArtDeGrandzie. Podziemny klimat sprawia, ?e wszyscy, m?odzi duchem i cia?em znajd? azyl do ziszczenia swoich najskrytszych muzycznych marze?. Muzyka to nie same d?wi?ki czy uk?ady harmoniczne, to bicie serca, ciarki na plecach, a przede wszystkim ludzie -o czym przekonali?my si? w ?rod? 29 wrze?nia. Popis swoich umiej?tno?ci i do?wiadczenia dali instruktorzy warsztatów muzycznych kilogram. " Instruktor band" przygotowa? program niczym balsam dla naszych uszu. W sk?adzie gitara – ?ukasz Kaliszek, bas – Jacek Kaliszewski, instrumenty klawiszowe- Daniel Stopi?ski, perkusja – Grzesiek ?widerek wykonali bardziej i mniej znane utwory w stylu funky-jazz. Wiadomo, instruktorzy to instruktorzy jak zwykle pokazali klas?. Po koncercie przysz?a pora na jam dla mniej i bardziej do?wiadczonych zawodników. Wspólnie zagrali wiele znanych i lubianych utworów od Aint no sunshine przez Sing it back a? do Easy. ?wietne po??czenie jazzowego klimatu muzyki i miejsca. Ka?dy stara? si? jak móg?, dawa? z siebie jak najwi?cej – i warto by?o! Jam zapisuje si? do jednej z lepszych muzycznych podró?y! Czekamy z niecierpliwo?ci? na kolejne spotkanie. Wreszcie nasza szara rzeczywisto?? nabiera kolorów, mamy, po co i dla kogo gra?! Otwarta scena w ArtDeGrand to marzenie niejednego muzyka, dlatego zapraszamy wszystkich ch?tnych na kolejne wydanie JAM SESSION w klubie ArtDeGrand. Zbierajcie wios?a i wchod?cie do gry! Zapraszamy.


XI jam session - jak by?o
ZAMKNI?CIE DRUGIEGO CYKLU JAM SESSION "kiloGRAM"
23 czerwca 2010 roku XI Jam Session „kiloGRAM” zwie?czy?o drugi cykl spotka? muzycznych organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y „BRAMA”, „BROOKLYN” oraz „DRUGI TYDZIE?”. Jak zwykle, miejscem wspólnego muzykowania by?a scena w klubie muzycznym ART DE DRAND. Na spotkanie przyby?o du?o osób, zarówno graj?cych, jak równie? „kibicuj?cych” wyst?puj?cym muzykom. Tym razem jam session rozpocz?? pó?godzinny koncert m?odego skierniewickiego zespo?u „QUESTION MARKS ???”. Sk?ad formacji stanowili: Micha? Bryl – perkusja, Szymon Lipski – gitara, ?ukasz Przybysz – gitara, Darek Dobrzy?ski – bas, ?ukasz D?bski – vocal. Dynamiczna muzyka porwa?a do zabawy licznie przyby?? publiczno??. Kolejny raz okaza?o si?, ?e przyjaciele i znajomi stanowi? najwierniejszych fanów. Tego wieczoru w ART DE GRAND bawi?o si? ponad 100 osób. Po koncercie i krótkiej przerwie nast?pi?a druga cz??? spotkania – wspólne muzykowanie. Jak zwykle grano ró?ne rodzaje muzyki w ró?nych sk?adach muzyków. W ten sposób grano niemal?e do samej 22.00. Tak zako?czyli?my drugi cykl spotka? muzycznych „kiloGRAM”. Kolejne Jam Session we wrze?niu. W trakcie trwania jamu zbierane by?y zg?oszenia uczestnictwa w warsztatach muzycznych, które odbywa? si? b?d? si? w miesi?cach wrzesie? – grudzie?, w czterech grupach instrumentów. B?d? to: dwie grupy na gitar? oraz po jednej grupie na bas i perkusj?.


X jam session - jak by?o
"GREEN CRAFT" - FOLK, SZANTY I ROCK W JEDNYM
W ?rod? 26 maj 2010 roku odby?o si? dziesi?te a drugie w ramach projektu „kiloGRAM” Skierniewickie JAM SESSION. Mi?o?nicy muzyki na ?ywo spotkali si? o godzinie 18.00 w klubie muzycznym ART DE GRAND. Po godzinnym rozruchu na scenie pojawi?a si? skierniewicka grupa „GREEN CRAFT”, która zagra?a sze??dziesi?ciominutowy recital. Publiczno?? ?ywo reagowa?a po ka?dym utworze. To mog?o si? podoba?, folk po??czony z rockiem, szanty. Ciekawe zestawienie i ciekawe aran?acje. Zespó? wyst?pi? w sk?adzie: Janek Baran – ocal, gitara akustyczna, Kuba Witkowski – akordeon, Mariusz Pacler – gitara basowa, Marek „maro” Kubik – gitara elektryczna, Marcin K?dzia „bobas” – perkusja. Zestawienie instrumentarium – akordeon z gitarami i perkusj? – sprawia?o, ?e brzmienie ca?o?ci by?o bardzo interesuj?ce. Akordeon wspaniale wspó?gra? z ostrym brzmieniem gitary elektrycznej, a innym razem nadawa? muzyce lekko?ci. Czas si? nie d?u?y?, co znaczy, ?e dobrze si? s?ucha?o utworów. Po zako?czeniu tej cz??ci jam session, nast?pi?a krótka przerwa. W czasie, gdy na scenie dokonano „przemeblowania” sprz?tu, odby?o si? losowanie nagród. Z okazji ma?ego jubileuszu skierniewickiego jam session „kiloGRAM” (X edycja), organizatorzy ufundowali cztery du?e pizze z col? dla uczestników wydarzenia. Mo?na by?o wi?c wygra? dwa podwójne kupony, które oznacza?y darmow? pizz? w zaprzyja?nionej Pizzerii „METRO”. Nagrody pow?drowa?y do Kasi i Bartka. To by? mi?y akcent wieczoru. Po cz??ci konkursowej nasta? czas improwizacji. Tu pojawi?y si? ró?ne klimaty, od rocka przez blues, jazz, reggae, po funky. Zanim si? obejrzeli?my by?o ju? po 22.00. Czas sk?ada? „graty”. Jeszcze rozmowy o skierniewickim ?wiecie muzycznym, o przysz?o?ci jam session. Te dyskusje s? nie mniej wa?ne, ni? sama muzyka. W ko?cu czas do domu. Kolejne spotkanie 23 czerwca 2010.


IX jam session - jak by?o
KOLEJNE - IX WSPÓLNE GRANIE
28 kwietnia 2010 roku w klubie muzycznym ART DE GRAND odby?o si? ju? IX Jam Session „kiloGRAM”. Jam chyba ju? na sta?e wpisa? si? w muzyczny krajobraz Skierniewic. Wyra?nie wida?, ?e ?rodowisko lokalnych muzyków integruje si? i potrafi twórczo sp?dza? ze sob? czas. Podobnie jak poprzednie edycje, ostatnie granie podzielone by?o na trzy bloki. Pierwszy po?wi?cony by? „instruktarzowi” muzykowania w zespole. T? cz??? poprowadzi? ?ukasz Kaliszek, którzy komentowa? i wyja?nia? m?odym muzykom zasady wspólnego grania. Tre?ci teoretyczne przek?adane by?y natychmiast przez band na scenie, który w tym czasie tworzyli: ?ukasz Wójciak – gitara, Marek Koz?owski – gitara, Bartek Burzy?ski – bas, Kamil Kaszkur – perkusja. Wydaje si?, ?e w?a?nie takie przedstawienie zasad muzykowania pomog?o pocz?tkuj?cym muzykom zrozumie? i znale?? swoje miejsce w zespole. Cz?sto bowiem m?ode grupy graj? ca?e utwory w jednej, mocnej dynamice, przez co niejednokrotnie wokalista nie mo?e przebi? si? swym g?osem, a gitarow? solówk? s?ycha? raczej w wyobra?ni. Po cz??ci edukacyjnej nast?pi?a krótka przerwa, po której na scenie pojawi?a si? nowa skierniewicka grupa „Daleko do Domu”. Zespó? tworz?: Karina Dy?ko - wokal (?wie?a laureatka Szansy na Sukces),Hubert Krawczyk (Berta) - gitara solowa, Ka?ka Buczak - gitara rytmiczna, Artur Smolarek – bas, Adam Mostowski – perka. W tym sk?adzie zespó? istnieje od kilku miesi?cy. Ka?dy z muzyków preferuje inne style muzyczne, od klasycznego rocka do punka. Jednak wspólnym mianownikiem utworów, które preferuj? jest dynamizm i ?ywio?. Cho? istniej? krótko, to jednak przed scen? nie zabrak?o fanów, którzy licznie przybyli na koncert. Ju? po próbach zespo?u s?ysza?o si? w?ród zebranych pochlebne opinie. W ART DE GRAND „Daleko do Domu” zaprezentowali przede wszystkim znane rovery. Jednak, co zas?uguje na uznanie, zagrali równie? swój autorski kawa?ek w punk rockowym brzmieniu i rytmie. Publiczno?? reagowa?a bardzo ?ywio?owo, co budowa?o ciekaw? atmosfer?. M?odzi muzycy zespo?u potrafili dostroi? si? do fanów i dali naprawd? fajny koncert. By? mo?e, je?li uda si? ustali? wszystkie szczegó?y „Daleko do Domu” b?d? odbywa? swoje próby w Sali muzycznej Stowarzyszenia BRAMA. Trzecia cz??? jamu, to jak zwykle wspólne inspirowanie si? muzyk?. Grano w ró?nych sk?adach i ró?ne gatunki muzyczne. Ca?o?? zako?czy?a si? oko?o 22.00. Zaproszenie na kolejne jam session, zwijanie sprz?tu i do domu. „kiloGRAM” jako idea rozwija si? s? ju? pierwsze przymiarki do stworzenia Skierniewickiego Portalu Muzycznego, który mamy nadziej? b?dzie ??czy? skierniewickie ?rodowisko muzyczne.


kiloGRAM” DOCENIONY PRZEZ URZ?D MARSZA?KOWSKI W ?ODZI
„kiloGRAM” to cykl spotka? muzycznych zainicjowany w 2008 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y „BRAMA”, zespo?y: „BROOKLYN”, „DRUGI TYDZIE?” oraz agencj? artystyczn? „KALIART”. Do kwietnia 2010 roku uda?o si? zorganizowa? osiem edycji tego przedsi?wzi?cia. By?y to spotkania wype?nione muzyk?, ??cz?ce pokolenia, a tak?e pozwalaj?ce wyst?pi? na scenie tym, którzy ju? dawno na niej nie stali. Poniewa? taka inicjatywa przyj?ta zosta?a przez muzyków amatorów ze Skierniewic z olbrzymi? ?yczliwo?ci?, organizatorzy postanowili pój?? jeszcze dalej. W lutym 2010 r. z?o?yli wniosek do Urz?du Marsza?kowskiego w ?odzi o ?rodki finansowe, które pozwoli?yby rozwin?? przedsi?wzi?cie. Propozycja organizatorów spotka?a si? z przychylno?ci? Urz?du Marsza?kowskiego, który na rozwój zadania przeznaczy? w 2010 roku sum? 12,500 z?. Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y „BRAMA” do?o?y?o do tego kwot? 3,050 z?. W ramach projektu jeszcze przed wakacjami powstanie Skierniewicki Portal Muzyczny. Dzi?ki niemu b?dzie mo?na ?atwiej wymienia? si? wa?nymi dla ?rodowiska muzycznego informacjami. Znajd? si? na nim informacje o koncertach, wywiady z zespo?ami, relacje z warsztatów muzycznych, fotografie, troch? historii skierniewickiej muzyki, „bank muzyków” itd. Od wrze?nia 2010 rozpoczn? si? trwaj?ce cztery miesi?ce warsztaty muzyczne w czterech grupach. Zaj?cia odbywa? si? b?d? co tydzie? w wymiarze dwóch godzin. Prowadzone b?d? w czterech grupach: gitara dla pocz?tkuj?cych, gitara dla zaawansowanych, bas, perkusja. Zorganizowanych zostanie równie? jako kontynuacja sze?? edycji Jam Session „kiloGRAM”. Zwie?czeniem projektu b?dzie zorganizowany koncert skierniewickich zespo?ów muzycznych ukazuj?cy ró?norodno?? wykonywanej w naszym mie?cie muzyki.
Osoby dzi?ki, którym uda?o si? otrzyma? dotacj? to: ?ukasz Wójciak „BROOKLYN”, ?ukasz Kaliszek „DRUGI TYDZIE?”, „KALIART”, Marek Koz?owski – Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y „BRAMA”.
Wielkie podzi?kowania dla wszystkich, którzy udzielaj? wsparcia naszej inicjatywie. Wielkie pozdrowienia dla wszystkich muzykuj?cych w Skierniewicach. „MUZYKA WYSTARCZY!”.


VIII jam session - jak by?o
STARE, POCZCIWE "PUD?A" NIE ZAWIOD?Y
24 marca 2010 r. odby?a si? kolejna edycja naszego Skierniewickiego Jam Session „kiloGRAM”. Tym razem mia? ono inny charakter ni? poprzednia edycja. Podobnie jak rok temu zagrali?my akustycznie. Od 18.00 rozpocz??o si? muzykowanie. Do Art. De Grand przybyli mi?o?nicy wspólnego grania. Instrumentami wiod?cymi by?y oczywi?cie gitary. Natomiast wsparcie stanowi?y dwie gitary basowe, skromny zestaw perkusyjny i pianino. Celem spotkania by?o wspólne wykonanie trzech znanych utworów. Jednak nie chodzi?o wy??cznie o zagranie kilku akordów. Zadanie podzielone zosta?o na kilka etapów. Pierwszym by?o zaprezentowanie przez prowadz?cych podstawowych akordów i zagrywek sk?adaj?cych si? na utwór. Nast?pnie, uczestnicy ?wiczyli nowe przewroty akordów, sposoby artykulacji i riffy wpisuj?ce si? w kompozycj?. Dzi?ki temu ca?o?? brzmia?a bardzo ciekawie. Oczywi?cie pi?knie jest, kiedy kilka gitar gra akordy w tych samych pozycjach, wszak ka?dy z instrumentów brzmi niepowtarzalnie. Jednak , bardziej interesuj?cy efekt uzyskuje si?, kiedy muzycy niejako uzupe?niaj? si? w poszczególnych cz??ciach utworu, graj?c akordy w ró?nych pozycjach. Wtedy rzeczywi?cie graj?cy maj? poczucie wspólnoty, tego, ?e ka?dy co? ciekawego wnosi w kompozycj?. Jest to naprawd? cenne do?wiadczenie. Tak bawili?my si? muzyk? wykonuj?c trzy zaplanowane wcze?niej kompozycje. By?y nimi: „Hey Joe” funkcjonuj?ce w ?wiadomo?ci wi?kszo?ci m?odego pokolenia jako kompozycja Jimi’ego Hendrix’a. Jednak warto wiedzie?, ?e najprawdopodobniej kompozytorem tego utworu by? Billy Roberts, muzyk folkowy z Po?udniowej Karoliny. Do niego przynajmniej - od 1962 roku - nale?? prawa autorskie. Po raz pierwszy utworu mo?na by?o pos?ucha? na ta?mie w 1965 roku. Wtedy to piosenk? zarejestrowa?a gara?owa formacja z Los Angeles - The Leaves. A rok pó?niej by? ju? Hendrix i ?wiat muzyki rockowej stan?? do góry nogami! Druga kompozycja wykonywana podczas jam session to znane „Whisky” D?emu. Mo?na rzec, i? utwór nieskomplikowany i ?atwo wpadaj?cy w ucho. Zagrali?my go jednak tak, ?e na pewno sam „D?em” nie powstydzi?by si? tego wykonania. Trzecim utworem by?o „Son of the ble sky” z repertuaru grupy Wilki. Tak muzykowali?my ok. dwóch godzin. Przygotowany utwór wykonywali?my przy towarzyszeniu sekcji rytmicznej i pianina, a tak?e przy ?wietnym wokalu Kasi Wieczorek. Mo?na powiedzie?, ?e stare, poczciwe „pud?o” ponownie znakomicie zda?o egzamin. Tak nasze VIII Jam Session „kiloGRAM” dobiega?o ko?ca. Jeszcze tylko wspólne, spontaniczne zagranie kilku na bie??co zaimprowizowanych kawa?ków i czas do domu. Prowadz?cy pokrótce przedstawili przyby?ym plany dalszych dzia?a? na rzecz ?rodowiska muzycznego w Skierniewicach. Podzielili si? równie? wspomnieniami zwi?zanymi z pocz?tkami swego muzykowania. Kolejne Jam Session ju? 28 kwietnia 2010 roku. Zapraszamy.


VII jam session - jak by?o
"ZIBI" ZAWADZKI NA SKIERNIEWICKIM JAM SESSION "kiloGRAM"
Ponownie zagrali?my. Od Breakout’ów, przez Gary Moor’a, po progresywny rock. Nasze muzykowanie z 10 lutego b.r. by?o naprawd? udane. Grali?my praktycznie do 22.00. Tym razem nie by?o cz??ci warsztatowej. Po przygotowaniu sprz?tu i nastrojeniu instrumentów, na scenie stan?? nasz specjalny go?? - Zbigniew „zibi” Zawadzki, który przyjecha? specjalnie na „kiloGRAM”, by z naszymi muzykami zagra? kilka kawa?ków. „Zibi” jest zawodowym gitarzyst?, absolwentem Akademi Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie gitary. Jako muzyk solista i musical director uczestniczy w produkcjach musicalowych w USA (showbandy w kompanii Royal Carribean Cruise Lines), Europie (A.Lloyd Weber Gala, Gershwin Gala, Flower Power Musical Story, Faust Rock Opera, American Rhapsody, Broadway Gala, Musicall Classics, Freddie Queen Show, Frank Sinatra Musikalische Geschichte), kraju (musicale Raj, Anna - Anna).Wspó?pracowa? m.in. z Oper? Nova w Bydgoszczy (Skrzypek na dachu, Krótkie ?ycie-M. de Falla), Kabaretem Ko? Polski (nagrania do seriali TVP), Agnieszk? Mazur-?wider (operetka), Trio gitarowym Zmiana Klimatu, Bardabusz Band. Koncertowa? w La Scala w Mediolanie, ICC w Berlinie, CCH w Hamburgu. Jako gitarzysta sesyjny ceniony w kraju i za granic?. www.zibizawadzki.com „Zibi” oprócz w?asnych kompozycji, zaprezentowa? si? m.in. w utworach Gary Moor’a i Joe Satriani’ego. Akompaniowali mu skierniewiccy muzycy: Pawe? Markowicz - bas, ?ukasz Kaliszek - gitara, Grzegorz ?widerek - perkusja. Po recitalu naszego go?cia nasta? czas na swobodn? wypowied? muzyczn? pozosta?ych uczestników jamu. Troch? starsze pokolenie muzyków przypomnia?o tak mi?e dla wielu przyby?ych utwory Breakout’ów - m.in. „Kamienie”, „Oni zaraz przyjd? tu”. By?o to fajne wspomnienie dawnych tekstów i riffów. Okaza?o sie, ?e m?odsi gracze równie? odnajduj? si? swobodnie w tych klimatach, do??czaj?c si? ze swymi sprz?tami do wykonawców. Nast?pnie przyszed? czas na zupe?ny odjazd, czyli wzajemne inspirowanie si? muzyk?. W tej fazie jam session muzyka powstawa?a na bie??co przed oczami s?uchaczy. Pó?niej nast?powa?y kolejne zmiany personalne sk?adów i kolejne spontaniczne kompozycje. Tak by?o niemal?e do 22.00. Rozstawali?my sie wszyscy nasyceni muzyk?, któr? przez czas jam session uda?o nam si? stworzy?. Organizatorzy wyszli z inicjatyw? stworzenia Skierniewickiego Muzycznego Banku muzyków. W tym celu przygotowane zosta?y specjalne ankiety, które wype?nili zainteresowani. Po pierwszym „kiloGRAM” mamy gotowych ankiet 28. B?dziemy si? rozwija?. Do zobaczenia na kolejnym Jam Session „kiloGRAM” 24 marca 2010


VI jam session - jak by?o
NOWY SEZON SKIERNIEWICKIEGO JAM SESSION OTWARTY
W ?rod? 2 grudnia 2009 w klubie muzycznym Art De Grand odby?o si? ju? VI otwarte jam session „KILOGRAM”. Jak zapowiadali?my podzielono zosta?o na dwie cz??ci. W pierwszej z nich m?odzi muzycy pod kierunkiem ?ukasza Kaliszka uczyli si? zagrywek bluesowych. Pó?niej nast?pi?a krótka przerwa, a po niej w?a?ciwe jam session. Jak mówili uczestnicy na koniec spotkania, by?o to by? mo?e najlepsze granie ze wszystkich dotychczasowych. Wci?? pojawiaj? si? nowe twarze, nowe objawienia muzyczne. Mo?na powiedzie?, ?e powsta?a p?aszczyzna, na której mo?e odbywa? si? integracja ?rodowiska muzycznego w Skierniewicach i wymiana do?wiadcze?. Nast?pny jam najprawdopodobniej w styczniu. Ma?y jubileusz - V Jam Session „kiloGRAM”. 24 czerwca 2009 w Art De Grand zako?czyli?my pierwszy cykl spotka? muzycznych.


V jam session - jak by?o
UDANE GRANIE - ??CZYMY POKOLENIA
Ma?y jubileusz - V Jam Session „kiloGRAM”. 24 czerwca 2009 w Art De Grand zako?czyli?my pierwszy cykl spotka? muzycznych. Ca?o?? „jamowania” podzielona zosta?a, tak jak poprzednio na trzy cz??ci. Pierwsza, po?wi?cona by?a dla pocz?tkuj?cych gitarzystów. Marek Koz?owski uczy? przyby?ych nowego rockowego utworu. Po kilkudziesi?ciu minutach ?wicze?, wspólnie z sekcj? rytmiczn?, mo?na by?o zagra? ca?o?? kompozycji. Fajnie, ?e prawie natychmiast s?ycha? jak brzmi to, czego si? uczyli?my. Organizatorzy zastanawiaj? si? nad tym, czy nie wyodr?bni? zupe?nie z jamu cz??ci dla pocz?tkuj?cych i nie przenie?? jej na odr?bny termin. Realizowana by?aby wtedy jako warsztaty gitarowe, czy muzyczne. Zobaczymy. Druga cz??? spotkania przeznaczona by?a na recitale. Jako pierwsi zaprezentowali si? przedstawiciele m?odego pokolenia - „LINIA trzynasta”. Zapa?u wiele, zaanga?owania równie?, ?ywotno?ci na scenie te?. Wida?, ?e brak im jeszcze do?wiadczenia gry w zespole, bo wokale z trudem mog?y si? przebi? przez muzyk?. Ale nie ma si? czym zra?a?, do?wiadczenie przychodzi z czasem, a bez prób i wyst?pów w ró?nych warunkach estradowych nie zdob?dzie si? go. Radosna muzyka wykonywana z m?odzie?czym entuzjazmem i humorem podoba?a si? licznie przyby?ym na koncert fanom. Dobrze, ?e równie? niektórzy rodzice wykonawców dopingowali swe pociechy. ?yczymy m?odym muzykom wiele rado?ci z grania i tworzenia muzyki. Pami?tajcie równie?, uczcie si? od bardziej do?wiadczonych, s?uchajcie ich podpowiedzi. To jest dobra droga. Nast?pnie kwartet ?. Kaliszek, P. Markowicz, G. ?widerek, D. Stopi?ski zagrali dwa standardy jazzowe, które zabrzmia?y ?wietnie. Tu mo?na by?o dostrzec wielkie obycie sceniczne, muzyczne. Ka?dy z muzyków prezentowa? wysoki kunszt. W jednym z utworów za?piewa?a Ma?gosia, która pierwszy raz zaprezentowa?a si? skierniewickiej publiczno?ci. Dobry g?os, swoboda improwizacji. I do tej pory nie wiedzieli?my, ?e tacy ludzie mieszkaj? w Skierniewicach. W trzeci? cz??? spotkania wprowadzi? wszystkich Marek Koz?owski z przyjació?mi. W?ród nich byli mi?dzy innymi: Maciek Bia?ek - pianino elektryczne i Mateusz Cherek - bas. Pozostali prezentowali sie ju? tego dnia na scenie. Klasyczny, energetyczny „Blues o bramie” - autorska kompozycja Ma?ka i Marka zabrzmia? bardzo swojsko. Po nim rozpocz??o si? „jamowanie” - zabawa muzyk?. Najpierw kontynuowane by?y bluesy w ró?nych wydaniach, nast?pnie powrót do klasyki rocka. Tu pomys?y rodzi?y si? na bierz?co. „Cream”, „Deep Purple” – tym si? cieszyli?my. Na „Smoke on the Water” pojawi?a si? Magda, która z moc? za?piewa?a kawe?ek, którego motyw przewodni jest jednym z najbardziej znanych w ?wiecie muzyki rockowej. Tak zako?czyli?my nasze jam session. Przez wakacje - przerwa. Na koniec wrze?nia planowane jest kolejne. Publiczno?? wytrwa?a do ko?ca. Dobrze, ?e jest, bo przecie? ona dope?nia muzyk?. Kiedy pozytywnie reaguje na to, co dzieje si? na scenie, chce si? gra?. Dobrze, ?e pomys?, który narodzi? si? w grudniu ubieg?ego roku, przybra? konkretny kszta?t i trwa. „kiloGRAM” jest inicjatyw?, która przynosi konkretne owoce. Pojawiaj? si? na spotkaniach nowe osoby, które chc? pomuzykowa?, czy zaprezentowa? swoje umiej?tno?ci lub twórczo??. Wed?ug moich oblicze? w dotychczasowych jamach wzi??o udzia? blisko 50 muzyków. Fajny wynik. Co wi?cej, bardzo wa?ne jest, ?e mo?na odnie?? wra?enie, i? skierniewickie ?rodowisko muzyczne zaczyna si? integrowa?, a przynajmniej poznawa?. Tu szczególne podzi?kowania dla ?ukasza i ?ukasza, Grze?ka, Daniela, Magdy. Dzi?ki tym osobom, mog? dobywa? si? kolejne edycje jam session, oni po?wi?caj? swój czas, nieodp?atnie oddaj? do dyspozycji muzyków swój sprz?t, towarzysz? z akompaniamentem tym, którzy chc? zaprezentowa? siebie na scenie w Art De Grand. Podzi?kowania równie? dla pana Micha?a (G?os Skierniewic i Okolicy), który zawsze z nami jest i w ciep?y sposób pisze o nas w gazecie. Równie? MCK u?ycza nam sprz?t nag?o?nieniowy. Niech nasza inicjatywa ro?nie.

zobacz zdj?cia z jam session - "GALERIA"


IV jam session - jak by?o
GRANIE NA CA?EGO
W ostatni? ?rod? 27 maja 2009 w Art De Grand odby?o si? IV otwarte jam session „kiloGRAM”. ?mia?o mo?na powiedzie? - du?o dobrej muzyki, granej przez skierniewickich wykonawców. W zamierzeniach jam mia? by? podzielony na trzy cz??ci, jednak w praktyce wysz?o ich cztery. Pierwsza godzina nale?a?a do m?odzie?y, która ju? gra na gitarach, ale chce rozwin?? swoje umiej?tno?ci. Dla nich Marek Koz?owski poprowadzi? warsztat, który polega? na przyswajaniu sobie riffów energetycznego bluesa. Po zapami?taniu motywów i zebraniu ich w wi?kszy fragment utworu, nast?powa?o granie z sekcj? rytmiczn?, któr? s?u?yli Grzegorz ?widerek i Pawe? Markowicz. W ten sam sposób traktowano kolejn? cz??? utworu. Wreszcie, gdy m?odzi gitarzy?ci w wystarczaj?cym stopniu opanowali wszystkie motywy, mo?na by?o zacz?? bawi? si? muzyk?. Sekcja nadawa?a puls, a gitary robi?y co do nich nale?a?o - gada?y muzyk?. Dla ma?o ogranych uczestników pierwszej cz??ci jamu by?o to nie tylko poznanie nowych zagrywek, ale równie? nauka gry w rozbudowanym sk?adzie, gdzie nale?y da? zaistnie? ka?demu. Wysz?o bardzo fajnie. To, co wypracowano na warsztacie, przedstawiono publiczno??, która nagrodzi?a wykonawców gor?cymi brawami. A grali: Piotrek, Kasia, ?ukasz & ?ukasz, Kuba. Brawa dla was. Ju? kolejny utwór czeka na was. Po krótkiej przerwie na scenie pojawi? si? naprawd? mocny sk?ad, który przedstawi? publice kilka rozbudowanych standardów jazzowych. By?a subtelno?? , ale i dynamika. Ka?dy z instrumentalistów jest niezwykle sprawny na swym instrumencie. To pozwala?o im cieszy? s?uchaczy swobodnymi improwizacjami. Dobrze si? tego s?ucha?o. Na perkusji gra? Grzegorz ?widerek, na gitarze - ?ukasz Kaliszek, na basie - Pawe? Markowicz, na klawiszach - Daniel Stopi?ski. Do kwartetu do??czy? Janek Iwa?czyk ze skrzypcami. By?o to fajne. Zagrana samba rozgrza?a przyby?ych do Art De Drand. To nie by? jeszcze koniec wyst?pu. Na scen? zaproszony zosta? Krzysiek Melon, który swoj? przygod? z muzyk? rockow? zaczyna? w latach siedemdziesi?tych. Po dwudziestu latach ponownie stan?? przed publiczno?ci?. Zanim za?piewa?, wspomnia? o pocz?tkach swego muzykowania, o sali prób, która mie?ci?a si? w piwnicy jednego z bloków mieszkalnych, o wzmacniaczach gitarowych, którymi by?y odbiorniki radiowe i gramofony. Oj, to by?y czasy... Wyst?p Krzy?ka przeniós? nas w tamt? epok?. Us?yszeli?my mocno i w dawnym stylu za?piewanego rock’n’rolla. Po Krzysztofie, kolejny powrót do przesz?o?ci. Na scenie pojawi? si? Zbyszek K?obuchowski - wy?mienity gitarzysta. On z kolei wspomina? swoj? pierwsz? gitar? „JOLA 2”. - p?aska podstrunnica, gryf jak pa??k, potencjometry suwakowe, struny chyba „szesnastki”, bo podci?gn?? si? ich nie da?o. Zbyszek w pierwszej kolejno?ci zagra? niezwykle czadowy kawa?ek z pogranicza rocka i jazzu. Okaza?o si?, ?e cho? nie wyst?puje ju? wiele lat, to musi ?wiczy? w domu, bo gra? karko?omne solówki z niezwyk?? swobod?. Kolejnym, spokojniejszym utworem, Zbyszek wprowadzi? wszystkich do cz??ci trzeciej jam session - czyli „wolnej sceny”. Ta cz???, oprócz zaprezentowania kilku fajnych utworów, nawi?zywa?a równie? do muzyki, któr? w Skierniewicach tworzyli, czy wykonywali kilkadziesi?t lat temu nasi starsi koledzy. Wielkie dzi?ki im za to, ?e podzielili sie z nami cz?stk? swojego do?wiadczenia. „Wolna scena”, to cz???, w któr? móg? w??czy? si? ka?dy. Tak wi?c, kto mia? ochot? wchodzi? na scen? i wspólnie z innymi bawi? sie muzyk?, która powstawa?a na bie??co Na zako?czenie jamu kolejny nied?ugi wyst?p. „SYSPIKA” - zespó? obecny na naszych jamach od pierwszej edycji. Tym razem wyst?pi? nie jako trio, ale jako mocno rozbudowany sk?ad. Delikatne, akustyczne granie, po??czone z rytmicznymi kawa?kami, tworzy?o ciekaw? mieszank? muzyczn?. Wszystko jednak utrzymane w jednym klimacie. Fajnie brzmi? gitary akustyczne wraz z akordeonem i do tego rozwini?ta sekcja. Zespó? tworz?: . Artur - Konga. Burza - Bas. Kate - Wokal. Speedy - Gitara. Syjam - Gitara. Olej - Perkusja. Robek -Pianino/Akordeon. Rami - darabuka. Heniek - Wielopoziomowe Wsparcie. Muzykowanie zako?czy?o si? oko?o 22.00. By? mo?e nie wszyscy nasycili si? graniem i by?o dla nich zbyt ma?o czasu, ale im wi?cej nas na jam session, tym czasu dla ka?dego mniej. Jednak chyba sama mo?liwo?? spotkania tych, którzy maj? t? sam? pasj? jest niezwyk?? warto?ci?. Niezwykle warto?ciowy wydaje si? fakt, ?e cho? to dopiero IV jam session, to cieszy si? ono rosn?c? popularno?ci? w?ród pasjonatów muzyki. Dobrze, ?e pojawiaj? si? na nim ci, którzy grali sporo lat temu i ci, którzy rozpocz?li swoj? karier? niedawno. Do nast?pnego „kiloGRAMA”.

zobacz zdj?cia z jam session - "GALERIA"


III jam session - jak by?o
WARSZTATY GITAROWE DLA POCZ?TKUJ?CYCH
To ju? trzeci „kiloGRAM". Tym razem jednak mia? inny charakter ni? poprzednie jego edycje. W ?rod? 25 marca na godzin?18.00 do Art De Grand zaprasili?my mi?o?ników gitary akustycznej. Zorganizowali?my warsztaty gitarowe dla pocz?tkuj?cych i ?redniozaawansowanych. Do?wiadczeni gitarzy?ci podzielili si? swoj? wiedz? i umiej?tno?ciami z tymi, którzy dopiero rozpocz?li swoj? przygod? z gitar?. Zaprosili?my wszystkich chc?cych dowiedzie? si? czego? nowego o swym instrumencie, nauczy? si? ciekawych zagrywek i otrzyma? wskazówki na przysz?o??. Warsztaty poprzedzi? krótki koncert m?odych skierniewickich muzyków, którzy wykonali kilka ponadczasowych kompozycji. Sk?ad zespo?u (klawisze, gitara i kontrabas) oraz niezwykle ciekawy wokal sprawi?y, i? znane utwory zabrzmia?y bardzo ciekawie. Same zajecia warsztatowe odbywa?y si? w trzech grupach prowadzonych przez ?ukasza Wójciaka, ?ukasza Kaliszka i Marka Koz?owskiego. W zaj?ciach uczestniczy?y przede wszystkim m?ode osoby. By?o naprawd? ciekawie. Odkrywanie nowych, pasuj?cych d?wieków by?o przygod?, która sprawia?a graj?cym wiele rado?ci. Na pewno wiele mo?na skorzysta? ucz?c si? od do?wiadczonych gitarzystów. A i nauczaj?cy nie ukrywali swego zadowolenia obserwuj?c, jak podopieczni w lot ?api? nowo?ci i mog? je natychmiast wykorzysta? graj?c b?d? podk?ady muzyczne, b?d? motywy przewodnie lub solówki. Na pewno bedzie kontynuacja.


II jam session - jak by?o
ZAGRALI?MY PONOWNIE
Nasze granie z 10 grudnia ubieg?ego roku mia?o swoj? kontynuacj? w ?rodowy wieczór 28 stycznia 2009 r. w Art De Grand. Tak jak za pierwszym razem spotkali si? m?odzi i starsi fani muzycznej improwizacji. Jam session rozpocz?? ma?y recital akustyczny - dwie gitary i pi?kny g?os. To by?o dopiero wprowadzenie w imprez?. Nast?pnie, wspomnienie poprzedniego muzykowania i „Kiedy by?em ma?ym ch?opcem”. Tu rozpocz??o si? granie solówek. Dalej by?o tylko mocniej, wi?cej i ciekawiej. W drugiej edycji „kiloGRAMa” mieli?my go?ci z ?owicza i ?yrardowa. Tak wi?c nasza impreza wychodzi poza Skierniewice. ?owicz reprezentowany by? przez Olka, który rytmicznie b?bni? na „kongo”. Z ?yrardowa przyby?o trzech „muszkieterów” z gitarami i dali niez?y próbk? swoich mo?liwo?ci. Impreza kr?ci?a si? coraz szybciej i szybciej. Trwa?a od 18.00 do 22.00. Po raz pierwszy na imprezie mo?na by?o us?ysze? d?wi?ki takich instrumentów, jak harmonijka, puzon i konga, na których niesamowicie wymiata? Artur Pawlik. O kolejnym graniu b?dziemy informowa? na stronie www, w mediach i na plakatach. Prawdopodobnie ca?a impreza zostanie podzielona dwie cz??ci. Pierwsza b?dzie pewnego rodzaju warsztatem dla pocz?tkuj?cych. Druga dla tych, którzy mog? ju? swobodnie wyra?a? si? przez d?wi?ki. Pozdrawiamy ca?? skierniewick? spo?eczno?? muzyczn?.


II jam session
ZACZNIEMY OD JEDNEGO D?WI?KU
Zapraszamy na wspólne giercowanie. Ju? niebawem 28 stycznia (?roda) od godziny 18.00 w Art De Grand (ul. Reymonta 33) b?dziemy ponownie cieszy? sie muzyk?. Tym razem poddajemy si? ca?kowicie muzyce. Nasze Jam Session zaczniemy dos?ownie od jednego d?wi?ku. Jeste?my pewni, i? zainspiruje nas do wydobywania z instrumentów kolejnych, kolejnych, kolejnych... Zapraszamy wszystkich, którzy mog? pod??czy? swój sprz?t pod wzmacniacz. Na pewno, ka?dy b?dzie móg? zaistnie? na scenie. Warto by? w tym czasie razem, w?ród tych, dla których muzyka jest pasj?.


I jam session
PIERWSZE D?WI?KI
I Jam Session, które odby?o si? 10 grudnia 2008 r. okaza?o sie inicjatyw? oczekiwan? przez skierniewickich muzyków. Mo?liwo?? spotkania, wspólnego zagrania i podzielenia si? w?asnym do?wiadczeniem mocno scali?a grup? przyby?ych do Art De Grand. Okaza?o si?, ?e tak? form? cyklicznych spotka? zainteresowani s? nie tylko m?odzi ludzie, ale równie? ci, którzy swoj? przygod? z muzyk? zaczynali w latach sze??dziesi?tych. Organizatorzy us?yszeli wiele ciep?ych s?ów i podzi?kowa? za podj?cie takiej inicjatywy. Wydarzenie by?o szeroko komentowane w lokalnych mediach. W I Jam Session wzi??o udzia? 27 muzyków graj?cy na ró?nych instrumentach, reprezentuj?cy ró?ne nurty muzyczne i ró?ny poziom zaawansowania technicznego. Bardzo pozytywna atmosfera ca?ego spotkania przyczyni?a si? do tego, i? dla ka?dego znalaz?o si? miejsce na scenie, ka?dy mia? swój czas, ka?dy zosta? doceniony i nagrodzony brawami. Wspólnie grali ci, dla których scena jest „chlebem powszednim” i ci, którzy na niej stan?li pierwszy raz.