Strona g?ówna O nas Wspó?praca Sprawozdania W?adze Galeria Statut 17-11-2019
Nasze projekty
"MASZ SZANS?"
"HARMONIA"
PUNKT PORAD
"DWA NA DWA"
"SZKÓ?KA GITAROWA"
GRAMY - MUZYKA
FUTSAL 2007/2008
FUTSAL 2008/2009
FUTSAL 2009/2010
"kiloGRAM" jam session
S P M
WARSZTATY MUZYCZNE
JESTE?MY RAZEM
POMOCNA D?O?
Futsal 2011/2012
"BE CREATIVE"
MUZYKA WYSTARCZY
MALI WIELCY ARTY?CI
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
?wiat ?ci?gania
Narkotyki - droga do...
Gdy dopadnie Ci? stres
Ogie? i woda - emocje
"Szacun" dla siebie,...
Pi?ka no?na BRAMA 2007/08

SEZON HALOWY 2007/2008


Sezon 2007/2008 Skierniewickiej Ligi halowej Pi?ki No?nej w ca?ej pe?ni. Zawodnicy rywalizuj? w pi?ciu ligach. Dru?yna reprezentuj?ca nasze Stowarzyszenie BRAMA walczy o awans do III ligi. Zespó? tworz?: Marek Koz?owski, Mariusz Szyd?owski, Damian G?ówka, Dominik Seliga, Arek Tromczy?ski, Karol Kowalczyk, Zbyszek Caban, Sebastian Grzelecki, Micha? Filipek. Dotychczas nasi zawodnicy rozegrali pi?? spotka?, odnosz?c cztery zwyci?stwa, przegrywaj?c tylko raz. Na pó?metku rozgrywek BRAMA jest w najlepszej sytuacji z po?ród wszystkich zespo?ów. Przy zaleg?ym jednym meczu zgromadzi?a na swoim koncie 12 punktów, zdobywaj?c 18 goli, trac?c 8. Kolejne zawody - 26 stycznia. W Pucharze Ligi nasi zawodnicy pokonali zespó? CHOD?MY RAZEM II – 6 : 0. W kolejnej rundzie mia?o doj?? do konfrontacji z dru?yn? Widoku. Jednak przeciwnicy nie pojawili si? na meczu, oddaj?c tym samym walkowera.
VII i VIII kolejka
Niestety, VII i VIII kolejka rozgrywek by?a dla naszej dru?yny wyj?tkowo smutna. Mo?na powiedzie?, ?e dwa zupe?nie nieudane mecze BRAMY przekre?li?y marzenia o awansie do III ligi. Mecz z BANKIEM od pocz?tku nie uk?ada? si? dobrze. Do?? szybko "bramowicze" stracili bramk?. Przy tym nale?y doda?, ?e jednocze?nie nie potrafili wykorzysta? wielu dogodnych sytuacji na strzelenie cho?by jednego gola. Na drug? po?ow? wychodzili z bojowymi nastrojami. Wydawa?o si?, ?e wyrównanie wisi na przys?owiowym w?osku. Jednak po dwóch katastrofalnych b??dach bramkarza, broni?cego w dotychczasowych meczach fantastycznie, BRAMA straci?a kolejne bramki i tym samym przegra?a spotkanie 0 : 3. Kolejny wieczorny pojedynek z ABSTYNENTAMI mia? przed?u?y? szanse naszego zespo?u na gr? cho?by w bara?ach o wy?sz? lig?. By?o to realne. Jednak po wcze?niejszej pora?ce nastroje w dru?ynie mocno si? popsu?y. Pocz?tkowo wszystko jednak si? uk?ada?o. BRAMA obje?a prowadzenie i kontrolowa?a przebieg gry. Przed ko?cem pierwszej po?owy jeden z zawodników ABSTYNENTÓW w niedozwolony sposób zaatakowa? naszego pi?arza. Od tego momentu emocje wzi??y gór? nad gr? w pi?k?. Posypa?y si? po obu stronach czerwone kartki. S?dziowie mieli trudno?ci z opanowaniem temperamentów zawodników. Do przerwy wynik 2 : 1 dla BRAMY> Po odpoczynku kary zawodników sko?czy?y si?, a na ich miejsce mogli wej?? zmiennicy. Niestety w naszym zespole zabrak?o rezerwowych i ca?? drug? po?ow? dru?yna gra?a w os?abieniu. Pocz?tkowo skutecznie si? broni?a, a czasem gro?nie kontratakowa?a, Pod koniec spotkania zacz??o brakowa? ju? si?y i przewaga przeciwników by?a coraz wyra?niejsza. To doprawadzi?o w ko?cówce meczu do straty dwóch goli. BRAMA przegra?a kolejne spotkanie 2 : 3. Szkoda tego, bo wydawa?o si?, i? w tym pojedynku zdecydowanym faworytem s? nasi zawodnicy. Jeszcze trzy kolejki ligowe. Nie ma szansy na III lig?, ale zróbmy wszystko, by kolejne spotkania wygra? i zaj?? jak najlepsze miejsce na koniec rozgrywek.
IX kolejka
Gdy BRAMA gra?a jeszcze z entuzjazmem i przewodzi?a w tabeli, wydawa?o sie, ?e mecz z MIEDNIEWICZANK?, która nie zdoby?a ani jednego punktu, , b?dzie spacerkiem. Jednak po dwóch fatalnych wyst?pach "bramowicze" nie mieli ochoty na gr?. Dwóch zawodników pauzowa?o za czerwone kartki, brak bramkarza i jeszcze dwóch zawodników, sprawi?, i? niedzielny mecz by? bardzo trudnym spotkaniem. BRAMA nie mia?a ?adnego zawodnika na zmian?. Pierwsza po?owa zako?czy?a si? wynikiem bezbramkowym. Na pocz?tku drugiej ods?ony, po sk?adnej akcji nasza dru?yna do?? szybko wysz?a na prowadzenie. Jednak brak mo?liwo?ci dokonywania zmian dawa? si? we znaki z ka?d? kolejn? minut? meczu. Przy nieuwadze naszych zawodników, pad?a w nied?ugim czasie bramka wyrównuj?ca dla MIEDNIEWICZANKI. Za nast?pnych kilka chwil, po b??dzie naszego broni?cego (niestety od przegranego meczu z BANKIEM nie mamy bramkarza), pad? gol daj?cy prowadzenie zawodnikom z Miedniewic. Naszemu zespo?owi uda?o si? uratowa? remis dos?ownie w ostatniej sekundzie meczu. Wynik 2 : 2. Czy nas zadawala? Na pewno nie. ?al, ?e nieudany wyst?p z Bankiem, który pozbawi? nas prowadzenia w IV lidze a? tak bardzo niekorzystnie wp?yn?? na zespó?. Jak to si? mówi: "wszystko si? posypa?o".
X kolejka
Cho? pó?no, to jednak uda?o si? naszym pi?karzom odbi? od dna. Po trzech nieudanych kolejkach wreszcie zawodnicy otrz?sn?li si? ze z?ych nastrojów. Na mecz z RZD „?elazna” stawili si?: Micha? Filipek, Karol Kowalczyk, Dominik Seliga, Damian G?ówka, Micha? i Maciek Majewscy oraz Marek Koz?owski, który po raz drugi wprawia? si? na pozycji bramkarza. Przed meczem z „?elazn?” nasi zawodnicy mieli jeszcze realne szanse na wywalczenie w obecnym sezonie trzeciego miejsca. Nale?a?o koniecznie wygra? spotkanie. Od pierwszego gwizdka s?dziego nasi dominowali na boisku. Taka postawa zaowocowa?a zdobyciem gola. Na list? strzelców wpisa? si? Micha? Filipek, który zast?puj?c w ataku nieobecnego Sebastiana Grzeleckiego, radzi? sobie wy?mienicie. Po wznowieniu gry przeciwnicy dwukrotnie gro?nie skontrowali nasz? dru?yn?. Jednak dzi?ki refleksowi i szcz??ciu Marka Koz?owskiego nie zdo?ali doprowadzi? do wyrównania. Do ko?ca pierwszej po?owy wynik nie uleg? zmianie, cho? „bramowicze” mieli ku temu kilka wy?mienitych okazji. Niestety, niedok?adno??, zbyt koronkowe rozegrania w ko?cowych fragmentach przeprowadzanych akcji – oto przyczyny nieskuteczno?ci. Po przerwie nast?pi?a jeszcze wi?ksza mobilizacja w szeregach naszego zespo?u i to zacz??o przynosi? efekty. Nale?y podkre?li? tu bardzo dobr? postaw? braci Majewskich, którzy skutecznie rozbijali ataki zawodników z „?elaznej”, tak, i? praktycznie nasz bramkarz nie musia? interweniowa?. Szybkie tym razem i sk?adne akcje „BRAMY” sprawia?y, ?e pod bramk? przeciwników co chwila robi?o si? bardzo gor?co. Na efekt nie trzeba by?o d?ugo czeka?. Ponownie sw? klas? pokaza? Micha? Filipek zdobywaj?c kolejn? bramk?. Po jego strza?ach bramkarz rywali wyjmowa? pi?k? z przys?owiowej siatki jeszcze dwukrotnie. Rozdzieli? te trafienia Dominik Seliga zdobywaj?c swojego gola. Wynik ko?cowy 5 : 0 dla BRAMY. Radosne nastroje, zadowolenie, przekonanie siebie, ?e jednak mo?emy walczy? skutecznie. Nawet wielu kibiców i obserwatorów chwali?o nasz? dru?yn?. Niektórzy ?a?owali tylko, i? przed kilkoma tygodniami tak ?le potoczy?y si? sprawy w zespole. Przed nami ostatni mecz sezonu z „DRAGONEM”. My?l?, ?e je?li zawodnicy pokarz? tak? postaw? jak 16.02, to b?dzie mo?na dopisa? naszemu zespo?owi kolejne trzy punkty. Niech si? spe?ni.
XI kolejka
Przed ostatni? kolejka rozgrywek istnia?y bardzo realne szanse na zaj?cie trzeciego miejsca na zako?czenie sezonu – nale?a?o wygra? z DRAGONEM. Szanse by?y, jednak nie zosta?y wykorzystane przez nasz zespó?. Ponownie brak bramkarza oraz dwóch zawodników z podstawowego sk?adu sprawi?, ?e dru?yna nie zagra?a na poziomie, który zaprezentowa?a w ostatnim meczu pokonuj?c RZD ?elazna 5 : 0. Do?? szybko po rozpocz?ciu spotkania, przy zamieszaniu pod bramk?, BRAMA straci?a gola. Po tym zdarzeniu nasi pi?karze przyst?pili do bardziej zdecydowanych ataków i to przynios?o efekt w postaci zdobytej przez Dominika Selig? bramki. Wynik 1 : 1 do przerwy. Po przebiegu gry w pierwszej po?owie mo?na by?o wnioskowa?, i? „bramowicze” uporaj? si? z przeciwnikami w kolejnej ods?onie meczu. Sta?o si? jednak inaczej i pomimo przewagi naszego zespo?u nie uda?o si? strzeli? kolejnego gola. Natomiast Dragon potrafi? tego dokona? po indywidualnej akcji lew? stron? i strzale w d?ugi róg naszej bramki. Gdyby by? bramkarz, pewno strza? zosta?by wybroniony, ale Marek Koz?owski ?le obliczy? lot pi?ki my?l?c, i? minie ona dalszy s?upek bramki. Do ko?ca meczu pozosta?o kilka minut. Nie zostawa?o nic do stracenia, dlatego nasi pi?®ze ruszyli do frontalnych ataków. Co i ró? kot?owa?o si? pod bramk? DRAGONA. Jednak albo niedok?adno?? naszych zawodników, albo zbyt koronkowe rozegrania (tzw. ch?? wjechania z pi?k? do bramki), albo instynktowne interwencje bramkarza przeszkadza?y w zdobyciu upragnionego gola. DRAGON natomiast przeprowadzi? kolejne dwa skuteczne kontrataki i ko?cowy wynik brzmia? 4 : 1 na niekorzy?? BRAMY. Oczywi?cie kolejne bramki nie musia?y pa??, ale czy przegra? 2 : 1, czy 4 : 1, w tym meczu nie robi?o ró?nicy, gdy? tylko wygrana dawa?a naszej ekipie trzecie miejsce. Szkoda, jednak trzeba by?o zaryzykowa? i ods?oni? ty?y. Kolejny sezon za nami. Ostatecznie BRAMA zajmuje pi?te miejsce. Na podsumowanie sezonu przyjdzie nied?ugo czas. Przemy?lenia na pewno s?, wnioski na przysz?o?? nale?y wyci?gn??, gdy? mo?na chyba ?mia?o powiedzie?, i? awansu do trzeciej ligi w przewa?aj?cej mierze pozbawili?my siebie my sami jako zespó?.

tabela ko?cowa
1. Amol 10 24 27 - 13
2. Abstynenci 10 24 27 - 13
3. Dragon 10 19 22 - 16
4. Bank 10 18 33 - 19
5. Brama 10 16 29 - 20
6. Zaspal 10 13 27 - 31
7. RZD 10 13 16 - 32
8. Widok 10 12 20 - 27
9. Olimpia 10 10 22 - 30
10. Miedniewiczanka 10 7 20 - 24
11. WW Instal 10 1 07 - 42
uzyskane wyniki
Brama: Olimpia je?ów 4 : 1
Brama – Amol 1 : 2
Brama – WW Instal 4 : 2
Brama – Zaspal 5 : 3
Brama – Widok 5 : 0
Brama – Bank spó?dzielczy 0 : 3
Brama – Abstynenci 2 : 3
Brama – Miedniewiczanka 2 : 2
Brama – Rzd ?elazna 5 : 0
Brama – Dragon 1 : 4
kolejne rubryki: miejsce, zespó?, liczba rozegranych spotka?, punkty, bramki.Turniej Zimowy M?odzie?y
18 lutego na hali OSiR odby? si? zimowy turniej dla m?odzie?y szkó? ponadgimnazjalnych. Na godzin? 10 00 stawi?o si? oko?o 20 zespo?ów. Nale?y przyzna?, ?e niektóre dru?yny prezentowa?y si? wy?mienicie je?li chodzi o sk?ad personalny. Nasza BRAMA równie? wzi??a udzia? w zawodach. Napi?cie udziela?o si? wielu zespo?om, gdy? mecze rozgrywane by?y od samego pocz?tku systemem pucharowym. Tak wi?c, przegrany odpada. Niektórzy narzekali na tak? sytuacj?, bo po co tyle czekania, zachodu, jak ju? po pierwszych dziesi?ciu minutach zawodów mo?na si? by?o pakowa? i i?? do domu. Tu trzeba by?o by? mocnym. Oczywi?cie by?y dru?yny, w których zawodnicy czuli si? pewni, gdy? na co dzie? graj? w pi?k? prawie zawodowo. Pierwszy mecz Brama rozgrywa?a z GODZIANOWEM. Wcale nie by?o ?atwo, cho? wyszkolenie techniczne i zgranie by?o po naszej stronie. Gdy wydawa?o si?, ?e rzuty karne s? nieuniknione, dos?ownie w ostatniej sekundzie zwyci?sk? bramk? zdoby? Dominik Seliga. BRAMA by?a w drugiej rundzie. Na kolejny mecz trzeba by?o sporo czeka?. Okaza?o si?, ?e przeciwnik „bramowiczów” jest wy?mienity – dru?yna ZSZ nr 4, reprezentowana przez zawodników SAS Skierniewice, w tym rewelacyjnego Konrada Kowalczyka. Walczy? trzeba. Mecz rozpocz?? si? od frontalnych ataków przeciwników. Nasi jakby troch? zagubienie i przestraszeni. St?d niebawem wynik brzmia? 2 : 0 dla ZSZ nr 4. Gdy nie by?o ju? nic do stracenia i napi?cie usz?o z naszych zawodników, pokazali, ?e potrafi? gra? w pi?? ca?kiem dobrze. W jednym momencie obraz gry si? odmieni?. To nasi byli stron? dominuj?c? i w nied?ugim czasie odrobili dwupunktow? strat?. Ataki trwa?y w dalszym ci?gu. Zabrak?o troch? precyzji, zimnej krwi, a mo?e po prostu szcz??cia, ?eby jeszcze w regulaminowym czasie gry rozstrzygn?? mecz na swoj? korzy??. Ostatni gwizdek s?dziego: 2 : 2. Rzuty karne. Jak to si? mówi – loteria. I tak by?o. Zawodnicy d?ugo strzelali, ale ?aden z nich si? nie myli?. W ko?cu, mo?e troch? zestresowany Maciek Majewski z naszego teamu strzeli? tak, i? bramkarz nie musia? si? wiele trudzi?, by obroni? pi?k?. ?al, gdy si? odpada. Gdyby przyznawano punkty za ilo?? stworzonych akcji, BRAMA wygra?aby. Ale tak nie jest. Na pewno szkoda, ale odpadli?my z nie byle kim, bo zawodnikami SAS Skierniewice i to po rzutach karnych.