Strona g?ówna O nas Wspó?praca Sprawozdania W?adze Galeria Statut 17-11-2019
Nasze projekty
"MASZ SZANS?"
"HARMONIA"
PUNKT PORAD
"DWA NA DWA"
"SZKÓ?KA GITAROWA"
GRAMY - MUZYKA
FUTSAL 2007/2008
FUTSAL 2008/2009
FUTSAL 2009/2010
"kiloGRAM" jam session
S P M
WARSZTATY MUZYCZNE
JESTE?MY RAZEM
POMOCNA D?O?
Futsal 2011/2012
"BE CREATIVE"
MUZYKA WYSTARCZY
MALI WIELCY ARTY?CI
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
?wiat ?ci?gania
Narkotyki - droga do...
Gdy dopadnie Ci? stres
Ogie? i woda - emocje
"Szacun" dla siebie,...
"Masz szans?"

PROJEKT "MASZ SZANS?"; – DIAGNOZOWANIE POTENCJA?U ZAWODOWEGO M?ODZIE?Y ZAGRO?ONEJ WYKLUCZENIEM SPO?ECZNYM.

Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y BRAMA w ramach konsorcjum z ASM Centrum Bada? i Analiz Rynku w Kutnie oraz Forum M?odych ?owiczan realizowa?o projekt „Diagnozowanie potencja?u zawodowego m?odzie?y zagro?onej wykluczeniem spo?ecznym” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Dzia?anie 1,5 – Promocja aktywnej polityki spo?ecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka. Projekt w ramach zaplanowanych dzia?a? stawia sobie za cel przystosowanie do ?ycia spo?ecznego m?odzie?y zagro?onej wykluczeniem spo?ecznym i zwi?kszenie jej aktywno?ci zawodowej przy wdro?eniu wypracowanych form wsparcia ze ?wiadomo?ci?, ?e nie mo?na zamyka? osobom wkraczaj?cym w doros?e ?ycie drogi do przysz?o?ci. Celem partnerstwa jest u?wiadomienie m?odzie?y konieczno?ci planowania rozwoju zawodowego, mobilno?ci, przedsi?biorczo?ci i pokazanie sposobów pokonywania barier. Aby to osi?gn??, przeprowadzono szkolenia dotycz?ce przezwyci??ania problemów, metod integracji spo?ecznej oraz zwi?kszanie samodzielno?ci ?yciowej m?odzie?y i warsztaty obejmuj?ce diagnozowanie potencja?u zawodowego beneficjentów ostatecznych, mo?liwo?ci rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Ponadto odby?y si? warsztaty edukacyjno-wychowawcze na rzecz m?odzie?y trudnej w celu powrotu do nauki, zdobycia zawodu i usamodzielnienia oraz zapobiegania dysfunkcjom spo?ecznym. Istotnym przedsi?wzi?ciem by?o promowanie wolontariatu w celu aktywizacji zawodowej m?odzie?y. Grup? docelow? zgodnie z za?o?eniami dzia?ania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich by?a: a) m?odzie? wychowuj?ca si? w placówkach opieku?czo-wychowawczych i rodzinach zast?pczych, b) osoby w wieku 15 – 24 lata, które: nie ucz? si?, nie pracuj? i nie s? zarejestrowane jako bezrobotne, ucz? si?, ale sprawiaj? trudno?ci wychowawcze i maj? k?opoty w nauce, pochodz? z rodzin ubogich, zagro?onych dysfunkcjami spo?ecznymi lub wchodz?ce w kolizje z prawem. Projekt jest zgodny z polityk? wyrównywania szans, promuje dzia?ania i edukacj? m?odzie?y zamieszka?ej na terenach wiejskich i miejskich zagro?onych marginalizacj?. Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y BRAMA zgodnie z zawart? umow? partnersk? by?o odpowiedzialne za opracowanie wytycznych do prowadzenia szkole? i warsztatów oraz za ich przeprowadzenie. W styczniu 2006 cz?onkowie stowarzyszenia ko?czyli prowadzenie szkole? dla cyklu rozpocz?tego w listopadzie 2005. Uczestnikami byli mieszka?cy powiatu kutnowskiego. Nast?pnie zgodnie z harmonogramem projektu prowadzono nast?pne szkolenia dla powiatu ?owickiego oraz skierniewickiego grodzkiego i ziemskiego. Po zako?czeniu projektu w styczniu 2007 r. zosta?o opracowane sprawozdanie ko?cowe.
Zobacz zdj?cia w Galerii


projekt wspó?finansowany ze ?rodków EFS